+90 312 425 01 18 info@dundar.av.tr

Faaliyetlerimiz

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Dündar Hukuk Bürosu’nun prensip olarak edindiği en önemli husus, hukukun üstünlüğü ilkesinin adeta bir hayat görüşü olarak içselleştirilmesidir. Nitekim Dündar Hukuk Bürosu bünyesinde mesleği idame ettiren avukatlar, hem mesleki hayatlarında hem de hayata bakış anlamında hukukun üstünlüğünü bir prensip olarak benimsemişlerdir. Prensip olarak edinilen diğer bir husus ise, verilen hukuk hizmetinin profesyonellik ışığında bir kalite politikası ile yerine getirilmesidir. Avukatlık mesleği, niteliği gereği müvekkil ile karşılıklı bir güven ilişkisini zorunlu kılan bir meslektir. Bu bağlamda mesleğin yürütülmesi esnasında, şeffaflık, özenlilik, ivedilik, gizlilik ve nezaket ilkeleri profesyonel kalite politikamızın basamaklarını oluştururlar.

Şeffaflık ile kastedilen husus, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin her basamağında gelinen nokta ve varılacak sonuç ile ilgili müvekkile her an bilgi verilmesi ve müvekkilce merak edilen hususlara açıklayıcı ve yalın bir üslupla cevap verilmesidir. Özenlilik ile kastedilen, şüphesiz ki ortalama bir özenden fazlasıdır.

Dündar Hukuk Bürosu; verdiği hukuki hizmetlerde uzmanlık ve yetkinlik doğrultusunda hizmet vermekte, dolayısıyla da mesleğin ve işin yürütülmesinde de bir uzmandan beklenen oranda özenle çalışmaktadır İvedilik ile kastedilen; en başta zamanı etkin kullanmak, geç gelen adaletin adalet olmadığı bilinciyle çalışmak ve müvekkil taleplerini ihtiyaçları doğrultusunda olabilecek en kısa sürede karşılamaktır. Aynı zamanda müvekkil ile ilişkilerde bilginin taze iken paylaşılması esastır.

Gizlilik ilkesi ışığında, müvekkillere ve yürütülen veya bitirilmiş işlere ilişkin bilgiler Dündar Hukuk Bürosunca korunur ve asla paylaşılmaz. Medeniyetin bir gereği olarak nezaket, müvekkille ve avukatlık hizmetinin yürütülmesi esnasında kurulan diğer ilişkilerde her daim korunan bir değerdir.

Dündar Hukuk Bürosu, müvekkille ilişkilerinde prensip olarak benimsediği kalite politikasının yanı sıra, bir iç disiplin olarak yetkinlik politikası uygulamaktadır. Dündar Hukuk Bürosu; söz konusu yetkinlik politikası gereği mevcut uzmanlığıyla asla yetinmeyen, bilgiyi ve mesleki gelişimi araç yerine amaç olarak gören yapısıyla sürekli bilgisini taze tutarak hukuk bilimi anlamında güncellik ve mesleki tatmin sağlamaktadır.

ENERJİ HUKUKU VE KAMULAŞTIRMA HUKUKU UYGULAMALARI

Bugün Türkiye’de yatırım yapılan pek çok alanı ve yerli yabancı bütün yatırımcıları ilgilendiren kamulaştırma, kamulaştırma kararının alınmasından başlayarak, bu kararın uygulanması sırasında yaşanan pek çok sorunun giderilmesine kadar her aşamasında özel bir hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu özelliği dolayısıyla da sadece özel kişilerin değil, bazen idari kurum ve kuruluşların da işlemlerinde hukuksal destek talebinde bulunabildiği kamulaştırma hukuku, hukuk büromuzun en yoğun olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiği alanlardan birini oluşturmaktadır.

Dündar Hukuk Bürosu özellikle;

 • Kamu kurum ve kuruluşları adına kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kamu yararı kararları, kamulaştırma kararları, kıymet takdir komisyonlarının ve uzlaşma komisyonlarında Kamulaştırma Kanunu uyarınca yürütülmesi gereken süreçlere ilişkin hukuki danışmanlık
 • Kıymet takdir raporlarının hazırlanmasında esas alınacak yöntemler ve kriterlere ilişkin hukuki danışmanlık
 • Uzlaşma çağrıları ve uzlaşma görüşmelerinin sağlanmasında hukuki danışmanlık
 • Uzlaşmama durumunda sürece ilişkin tutulacak tutanak ve izlenecek hukuki süreçler ile taşınmazın kamulaştırılması amacıyla ikame edilecek Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden açılan davalar ile ilgili hukuki danışmanlık
 • Kamulaştırma kararı ile mülkiyeti hazineye kazandırılan taşınmazlara ilişkin lisans sahibi şirketler adına bedelsiz irtifak haklarının tesisine ilişkin hukuki danışmanlık
 • Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının akabinde yasal şartların kontrolü ile ilgili idarelerden teminat mektuplarının iadesine ilişkin hukuki danışmanlık
 • EPDK, Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, TEİAŞ ve bu birimlere bağlı taşrada bulunan Milli Emlak Müdürlükleri, Muhakemat Müdürlükleri, Defterdarlık ve ilgili taşra teşkilatlarında idari süreç takibi ve devamında adliyelerde enerji hukuku ve kamulaştırma hukuku ile ilgili tüm avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine istinaden idarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma sürecine ilişkin hukuki danışmanlık
 • Orman, Mera vb. vasıflara haiz taşınmazlar için gerekli izinlerin ve idari süreç hakkında hukuki danışmanlık
 • Hazine taşınmazlarının kullanımına ihtiyaç duyulması halinde kurulacak irtifak haklarına ilişkin hukuki danışmanlık
 • Enerji Projeleri kapsamında özel mülkiyet taşınmaz hak sahiplerince idari yargıda açılacak kamulaştırma kararının iptali davalarının, ÇED belgelerine ilişkin davaların, imar planlarına ilişkin iptal davalarının, acele kamulaştırma kararlarına karşı açılan iptal davalarının ve üretim lisanslarının iptaline ilişkin açılan davaların takibi ile hukuki danışmanlık

Bu kapsamda Dündar Hukuk Bürosu aşağıdaki listede yer alan illerde, EPDK ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki iş ve işlemler ile Özel Şirketlerin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır;

DAVA AVUKATLIĞI

Dündar Hukuk Bürosu, hukukun bütün dallarında profesyonel bir avukatlık hizmeti vermektedir. Sonuç odaklı yaklaşım, mesleki tecrübe ve akademik çalışmaların getirisiyle her hukuk disiplininin kendine has özellikleri büromuzca benimsenmiştir. Güncel mahkeme kararları ve mevzuat değişikliklerinin sürekli takibi, büromuzun müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini sunmasında temel faktörlerden biridir.

Bunun yanı sıra son dönemde meydana gelen temel kanun değişiklikleri büromuz avukatları tarafından hassasiyetle takip edilmiş ve değişen düzenlemeler, müvekkillere en iyi avukatlık hizmetinin sunulabilmesi amacıyla içselleştirilmiştir.

Temel hukuk dallarının haricinde; spesifik dallar bakımından verilecek avukatlık hizmetinde temel hukuk ve kanun bilgisi yeterli olmamaktadır. Bu tip alanlar bakımından iyi bir avukatlık hizmetinin verilebilmesi için, söz konusu spesifik alana ilişkin genel bir teknik bilgi, söz konusu alana ilişkin düzenleme getiren kanunların yanı sıra yönetmelik ve tebliğ gibi tüm mevzuata hakimiyet ve söz konusu alana ilişkin yargı organlarının ve akademisyenlerin güncel görüşlerine hakim olmak önem arz etmektedir.

Dündar Hukuk Bürosu avukatları bu durumun bilinciyle en iyi avukatlık hizmetini verebilmek için sürekli güncel kalmayı ve sürekli bilgi birikimini geliştirmeyi amaç edinmişlerdir. Bu bağlamda hukuk alanında seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalara katılarak farklı alanlarda bilgi sahibi olmak amaçlanmış, böylelikle müvekkillere en iyi avukatlık hizmetinin verilmesi sağlanmıştır.

Büromuz bünyesinde verilen avukatlık hizmeti kapsamında müvekkil memnuniyetinin sağlanabilmesi bakımından her somut olayın kendi özelliğine göre farklılık arz ettiğinin bilinciyle olaya özgü hukuki yollar ve prosedürler işletilmektedir. Söz konusu prosedürlerin her aşamasında müvekkil bilgilendirilmekte ve adaletin gecikmesinin müvekkilde meydana getireceği maddi ve manevi zararları engellemek bakımından uyuşmazlığın olabilecek en kısa sürede çözülebilmesi sağlanmaktadır.

UZMANLIK ALANLARI

Dündar Hukuk Bürosu; birçok alanlarda uzmanlık ve tecrübe sahibidir, ayrıca arabuluculuk konusunda da Dündar Hukuk Bürosu tecrübe ve uzmanlık sahibidir.

   • İcra İflas Hukuku,
   • Ticaret ve Şirketler Hukuku,
   • Borçlar Hukuku,
   • Sözleşmeler Hukuku,
   • Tazminat ve Sorumluluk Hukuku,
   • Medeni Hukuk ve İş Hukuku,
   • Kamulaştırma Hukuku ve uygulamaları,
   • Enerji Hukuku,
   • Vergi Hukuku,
   • Sigorta ve Taşıma Hukuku,
   • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku,
   • Kat Mülkiyeti Hukuku,
   • Tüketici Hukuku,
   • Fikri Mülkiyet Hukuku,
   • İdare Hukuku,
   • Sosyal Güvenlik Hukuku,
   • Bankacılık ve Finans Hukuku,
   • Kamu İhale Hukuku.
İCRA TAKİBİ

Dündar Hukuk Bürosu bünyesinde icra takibi hizmetleri, yukarıda açıklanan teknolojik altyapıyla destekli, organize bir çalışmayla yürütülmektedir. Müvekkilin alacağa kavuşmasında en önemli hususun “hız” olduğu hususu, Dündar Hukuk Bürosu tarafından her zaman hatırlanan bir husus olup, icra işlerinde hızlı çalışmak, büronun temel ilkesini oluşturmaktadır.

Dündar Hukuk Bürosu bünyesinde; ilamlı icra takipleri, ilamsız icra takipleri, kambiyo senetlerine ilişkin icra takipleri, kira alacakları ilişkin icra takipleri, rehinin paraya çevrilmesine ilişkin icra takipleri, ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takipleri hazırlanmakta ve profesyonel biçimde takip edilmektedir. Aynı zamanda; icra takibinin bütününe, borca veya imzaya itirazlar bakımından da Dündar Hukuk Bürosu profesyonel bir hukuk hizmeti sağlamaktadır.

Şekil ve sürelerin çok önemli olduğu icra hukuku, alanında uzman ve profesyonel avukatlarla birlikte çalışmayı gerekli kılmakta olup, büromuz bünyesinde hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımla icra işleri yürütülmektedir.

SİGORTA HUKUKU

Dündar Hukuk Bürosu, 5 yılı aşkın süredir sigorta hukuku kapsamında Türkiye’de bulunan sigorta Şirketleri nezdinde; 

 • Hayat dışı sigortalar (Yangın sigortası, Kaza sigortası, Araç sigortası vb.)
 • Hayat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • Mülk kazazedeleri ve iş sigortası
 • Reasürans
 • Trafik Sigortası kaynaklı bedensel ve maddi zararlara ilişkin davalar
 • Kasko sigortasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat alacaklarına ilişkin davalar
 • Emtia nakliyat sigortasına bağlı alacaklara ilişkin davalar dahil olmak üzere tüm alanlarda hizmet vermektedir. 

Dündar Hukuk Bürosu, DNDR Legal Consultancy ile beraber, yurtdışındaki sigorta şirketlerinin Türkiye’ye gelen sigortalı turistlerinin Türkiye’deki tüm ihtilaflarının çözümlenmesinde etkin olup, bunun yanı sıra, yabancı vatandaşların Türkiye’deki mülkleri ile ilgili olarak sigortadan kaynaklanan (yangın, sel, deprem vb.)  uyuşmazlıklarının her türlü dava ve takip işlemlerini yürütmektedir. 

Bununla birlikte, Güvence Hesabı, sigortalının tespit edilememesi halinde zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödeyen bir sistem  hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır;

  Türkiye’de faaliyet gösteren Sigorta Şirketlerinin aşağıda belirtilen illerdeki dava takip iş ve işlemleri Dündar Hukuk Bürosu tarafından takip edilmektedir.

  MARKA VEKİLLİĞİ İLE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

  Türk Marka ve Patent Enstitüsü nezdinde sicile kayıtlı marka vekili olan Av. Muhammet Yusuf DÜNDAR, Dündar Hukuk Bürosu ve DNDR Legal Consultancy ile beraber, yerli ve yabancı firmaların Türkiye’de karşılaştıkları tüm ihtilaflarının çözümlenmesinde etkin olup, bu kapsamda;

  • Marka tescil başvuruları
  • Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki dava takip işlemleri
  • Marka hakkını ihlal davaları
  • Marka hakkına tecavüz suçu kapsamında orijinal ürünlere el konulması ile marka hakkına tecavüzden kaynaklanan hukuki ve cezai davaların takibi
  • Mükerrer marka başvurularına ilişkin itiraz ve iptal davası takibi
  • Sınai mülkiyet haklarına tecavüz halinde tazminat davaları olmak üzere marka vekilliği ile fikri ve sınai haklar hukuku alanında hizmet vermektedir.
  VESAYET HUKUKU

  Velayet altında bulunmayan Reşit olmamış küçüklerin veya bazı ergin kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel ve maddi menfaatlerinin korunması için düzenlenmiş bir kurumdur. 

  Vesayet altına alınan kişiye vasi atanmaktadır. Vasi, vesayet altına alınan kısıtlının, kişisel ve maddi tüm menfaatlerini korumakta ve hukuki işlemlerde onu temsil etmektedir 

  Bu kapsamda Av. Muhammet Yusuf DÜNDAR, uzun yıllardır vesayet altındaki kısıtlının ve yaşı küçük kısıtlının hukuki alanlardaki işlerini görmek, onu temsil etmek amacıyla mahkemelerce görevlendirilmiş olup, aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır; 

  • Kısıtlama Davaları (Vasi Atanması, Kayyım Atanması, Yasal Danışman Atanması Davaları) (Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı, Savurganlık, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim, Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Nedeni ile)
  • Kısıtlanacak kişiye özgü alınacak Koruma Tedbirler
  • Vasinin Şahsına İtiraz
  • Vasinin Azil Davaları
  • Vasiye Açılacak Tazminat Davaları
  • Her türlü Vesayet Hukuku’ndan kaynaklanan Davalar
  ŞİRKETLER HUKUKU VE DERNEK KURULUMU DANIŞMANLIĞI

  Dündar Hukuk Bürosu, şirketler hukuku alanında yerli ve yabancı birçok müvekkile her türlü hukuksal destek ve danışmanlık hizmetinde vermektedir. Bu kapsamda; 

  • Ticari Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti
  • Sigorta Şirketi ve Enerji Şirketlerinin sözleşmelerinin hazırlanması ile dava ve her türlü hukuki işlerinin takibi
  • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
  • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
  • Ticari işlerden kaynaklanan davalarda hizmet verilmektedir. 

  Bunun yanında, Dündar Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişilerin dernek ve kamuya yararlı dernek kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; 

  • Derneğin tüm resmi işlemlerini takip etmek
  • Derneğin denetlemesini yaparak eksiklikleri rapor haline getirmek
  • Derneğin projelerinin hukuka uygunluğunun denetimi
  • Derneğin genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesinin denetimi, hizmetleri sağlanmaktadır.
  İŞ HUKUKU (SGK- YURTDIŞI ÇALIŞMASI)

  İşveren şirket tarafından yurt dışı işyerine çalıştırılmak üzere gönderilen ve bu işveren şirket tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve yıllık izin alacaklarında Türk Hukuku uygulanır. Bu kapsamda Dündar Hukuk Bürosu; DNDR Legal Consultancy ile beraber; 

  • Yurtdışında çalışan Türk işçilerin SGK bildirimi
  • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ülkelere çalışmak üzere götürülen işçilerin kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına ilişkin danışmanlık
  • İşverenin ödeyeceği primler hususunda danışmanlık
  • Yurtdışında çalıştırılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve yıllık izin alacaklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin iş ve işlemler, konusunda hukuki danışmanlık sunmaktadır.
  HUKUKİ DANIŞMANLIK

  Hukuki danışmanlık ya da bir diğer deyişle hukuk danışmanlığı, son yıllarda firmaların yanı sıra şahısların da ilgisini çeken bir hizmet haline gelmiştir. Hiç şüphesiz çok uzun süren davalar ve başlangıçta kaçırılan küçük ayrıntıların çok önemli ve büyük sonuçlar doğurması, hukukçulardan oluşan danışmanlarla çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Özellikle önleyici tedbirlerin alınması ve ileride doğması muhtemel problemlerin önüne geçilmesi, hukukçu danışmanlarla çalışmakla ve danışarak adım atmakla mümkündür.

  Bireylerin birbirleri arasındaki özel ilişkilerde, bireylerin firmalarla olan ilişkilerinde, firmaların birbirleriyle olan ilişkilerinde ve hem firmaların hem de bireylerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde kanunu bilen ve atılacak adımların ne şekilde sonuçlar doğuracağını bilen avukatlara danışmak, her zaman doğabilecek olumsuz sonuçları henüz başta engellemek anlamına gelecektir.

  Bu bakımdan büromuz bünyesinde danışmanlık hizmetleri, isteğe ve içinde bulunulan hukuki durumun özelliğine göre; tek sefere mahsus ya da süreklilik arz edecek şekilde verilebilmektedir.

  Uyuşmazlık doğduktan sonra ve taraflarca hukuki süreç başlatıldıktan sonra, zamanında gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle her zaman hak kaybına uğrama riski mevcuttur. Ancak, bir dava ya da icra takibi söz konusu olmasa dahi, alanında uzman avukatlara danışarak tercih edilebilecek en iyi yolda karar kılınabilmektedir.

  Bu şekilde belki de yıllar sonra dahi karşı karşıya kalınacak davalarda, mevzuatın ve Yüksek Mahkemelerin aradığı usul, şekil ve esasa ilişkin kıstaslar sağlanmış olacak ve hak kaybı yaşanmayacaktır.

  Hukuk kuralları, sürelere, şekil zorunluluklarına ve usule sıkı sıkıya bağlı kurallar olup, bir işlemin zamanında yapılmaması, doğru şekilde ve doğru usulde yapılmaması halinde hak kayıplarının gündeme gelmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle her türlü hukuki ilişkide adımların doğru atılması son derece önemli olup, bu durum da mevzuatı ve uygulamayı en iyi şekilde bilen avukatların hukuki danışmanlığından faydalanmakla mümkündür.

  Dündar Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık hizmetine büyük önem vermekte olup, müvekkillerinin doğması muhtemel problemlerinin engellenmesi ve doğmuş problemlerinin çözümü adına, alanında yetkin ve uzman profesyonel kadrosuyla, en iyi hukuki danışmanlık hizmetini vermeyi amaçlamaktadır.

  ARABULUCULUK HİZMETLERİ

  Dava konusu bir uyuşmazlığın ya da ileride dava konusu olması muhtemel bir durumun araya mahkemeleri sokmaksızın Adalet Bakanlığı’nca yetkili kılınmış bir uzman tarafından karşılıklı müzakere yöntemiyle çözüme kavuşturulması işlemine arabuluculuk denmektedir.

  Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde kullanılan arabuluculuk yöntemi, uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve tarafları daha mutlu eden bir şekilde sonuçlandırılmasına hizmet etmektedir.

  Bu hizmetin yerine getirilmesinde Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı bulunan avukatlar, eğitimlerle edindikleri müzakere tekniklerini kullanarak tarafların ortak bir noktada buluşmasına yardımcı olmaktadırlar.

  Mahkemeye başvurma yolundan çok daha çabuk çözümler sağlayan arabuluculuk hizmeti, aynı zamanda yüksek harç ve masrafların bulunduğu yargılama yolundan çok daha ekonomiktir.

  Kamu hukukundan kaynaklı tüm uyuşmazlıklar dışında arabuluculuk yönteminin takip edilebilmesi mümkündür. Nitekim kamu hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın türüne göre kendi iç uzlaşma yollarına sahiptir. Bu uyuşmazlıkların dışında kalan her türlü birey ve firmalar arasındaki uyuşmazlıklar, ticari ilişkilerden kaynaklı uyuşmazlıklar, işçilik hak ve alacaklarıyla sigortalılığın tespiti dışındaki diğer işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, alım satım, tüketici işlemlerinden ve mevzuatından doğan uyuşmazlıkları, inşaat ve gayrimenkul hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar ve genel anlamda eser sözleşmeleri, kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar, deniz ticareti kaynaklı uyuşmazlıklar ve sigorta uyuşmazlıkları, fikri haklara ilişkin uyuşmazlıklar ve marka patent uyuşmazlıkları, boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları, ceza hukukundan kaynaklı şikayete tabi olan suçlar ve özellikle taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret ve tehdit gibi basit suçlardan kaynaklı uyuşmazlıklar arabuluculuk hizmetiyle çözüme kavuşturulabilmektedir.

  Dündar Hukuk Bürosu bünyesinde de Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın siciline kayıtlı olarak Arabuluculuk ve ayrıca İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk hizmeti profesyonelce verilmektedir.

  Yukarıda örnek olarak sayılan uyuşmazlıkların dışında da birçok konuda arabulucuya gitmek mümkün olduğu gibi, bu etkin ve hızlı yöntemin tercih edilmek istenmesi durumunda, Dündar Hukuk Bürosu çözüm odaklı anlayışıyla gerekli müzakerelerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.